رست قهوه

رست قهوه همان بودادن و برشته کاری قهوه است که انواع مختلفی دارد و به شیوه ها و دستگاه های مختلفی صورت میگیرد . در ایران دستگاه های متعددی وجود دارند که توانایی رست کردن را دارند و از انواع ایران و خارجی تشکیل شده اند.